Estudi d'estalvi i eficiència energètica

Fem auditories energètiques, però les fem establint clarament els objectius i les viabilitats per tal d’obtenir unes conclusions clares que permetin prioritzar amb criteri les accions a prendre.
Coneguda l’actual demanda energètica de les instal·lacions es farà un acurat anàlisi de les dades obtingudes a les diferents visites tècniques. S’estudiarà el consum energètic dels equips, necessari per al desenvolupament diari de l’activitat, establint així una guia que determina les propostes de millora en matèria d’eficiència energètica: